Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő megnevezése
Cégnév: DRM Hungary Kft
Vállalkozó székhelye: 1174 Budapest Kvasz András utca 14 1/5
Levelezési cím: 1174 Budapest, Kvasz András utca 14.1/5
Cégjegyzékszám: 01-09-996272
Adószám: 24221540-2-42
Képviselő: Huszin József
Telefonos elérhetőség: +36-70-7037788
Elérhetőség: info@drm-hungary.hu
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-71226/2013
Adatkezelésért felelős személy neve és beosztása: Huszin József ügyvezető

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: BE-ON NET LTD
Székhely: 40 Bloomsbory Way Lower Ground Floor, London WC1A 2SE, United Kingdom
Tárolás helye: Strassburg, EU
Elérhetőség: server@web2.club
Képviselő: Lónyai Gergely István

Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR);
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.);
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Fogalom meghatározások (GDPR)

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

A generacok.com weboldal személyes adat megadása (regisztráció) nélkül, bárki számára szabadon elérhető. Az internetes látogatása során a DRM Hungary Kft rendszere nem rögzít személyes adatokat.

A DRM Hungary Kft a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez (pl. IP-cím, böngésző típusa, belépés napja és ideje) úgynevezett sütiket (cookie-kat) használ. A cookie-k olyan adatok, melyek az internetes oldal látogatásakor a böngészőprogramról ideiglenesen az Ön által használt számítógép merev-lemezére kerülnek, abból a célból, hogy a későbbiekben segítsék az oldalhoz történő könnyebb hozzáférést, a keresett tartalmak egyszerűbb megtalálását. A cookie-kat Ön bármikor törölni tudja a számítógépről, illetve a böngészőn keresztül eleve meg is tilthatja azok használatát.

A DRM Hungary Kft  hírlevél rendszert működtet az érdeklődők folyamatos tájékoztatása céljából, mellyel kapcsolatban a weboldalon történő regisztráció alkalmával közölt személyes adatokat (teljes név, e-mail cím) a hírlevél címzettjének előzetes írásbeli hozzájárulásával kezeljük. A hírlevélről az érintett bármikor leiratkozhat az alábbi módon:
– a hírlevelek láblécében található “leiratkozás erről a hírlevélről” linkre kattintva, mellyel automatikusan törlésre kerülnek az érintett rendszerben tárolt adatai;
A DRM Hungary Kft az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelésen kívül csak olyan esetekben kezel, illetve továbbít személyes adatokat, amikor erre jogszabály kötelezi. A DRM Hungary Kft a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem továbbítja harmadik fél részére.

A személyes családtörténeti kutatás lebonyolítása céljából történő adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy az Ön által megadott alapján a kívánt családfa összeállítása megvalósulhasson.

A kezelt adatok köre:

A kapcsolatfelvételkor név, cím és elektronikus elérhetőség (e-mail cím vagy telefonszám), megadása szükséges.
A kutatás lebonyolításához szükséges bárminemű születési,házassági és halálozási adatok és egyéb a kutatást elősegítő adatok.

Az adatkezelés időtartama:

A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket a személyes adatok törléséig, a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni.

A DRM Hungary Kft a személyes adatok szabályos kezelését megfelelő szervezési intézkedések, belső szabályzatok alkalmazásával biztosítja. A DRM Hungary Kft a személyes adatok kezelése és védelme során fokozott körültekintéssel jár el. A DRM Hungary Kft csak pontos és szükség esetén naprakész adatokat kezel, és csak annyi ideig, ameddig az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges. Ha az adatkezelés célja már nem áll fenn, a DRM Hungary Kft haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül törli az érintettek személyes adatait.

Az érintett bármikor, indokolás nélkül, írásban kérheti személyes adatainak vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, korlátozását, törlését („elfeledtetéshez való jog”), illetve visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. A DRM Hungary Kft haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatainak helyesbítéséről, módosításáról, korlátozásáról vagy törléséről.

Amennyiben az érintett megítélése szerint a DRM Hungary Kft jogosulatlanul kezeli a személyes adatait, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. A DRM Hungary Kft a tiltakozást – az érintett adatai kezelésének felfüggesztése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén, vagy ha fennáll a jogsérelem közvetlen veszélye, az érintett vagy bármely harmadik személy bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

A DRM Hungary Kft az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat info@drm-hungary.hu e-mail címen, valamint a 1174 Budapest, Kvasz András utca 14.1/5 postacímen fogadja.